سلام 
چراحکومت علی (ع) بسیار کوتاه بود ؟

باتوجه به این بحث ایا حکومت علوی یک حکومت ایده‌آل اسلامی است؟
سوالاتی ازمحضر علاقه مندان به این بحث پرسیده می شود:

1*در قرآن و روایات بر عدالت اقتصادی تاکید شده، اما امروز آنچه مشاهده می شود تقریبا در تضاد با تاکیدات اسلام است، چرا که دولت ها و حکومت ها آن قدر بد عمل کرده اند که عدالت در اسلام مورد هجمه قرار گرفته است. مبنای عدالت اقتصادی از منظر اسلام چگونه تعریف شده است؟

2*چراباتوجه به اینکه حکومت اسلامی علی (ع) برپایه عدالت بود بیشتراز 4سال اندی طول نکشید؟

3*بدون تردید طلحه و زبیر از حامیان و نخستین کسانی بودند که با حضرت علی(ع) بیعت کردند؛ چرا امیرالمومنین(ع) از این دو نفر در پست های کلیدی استفاده نکرد؟

4**آیا امیرالمومنین(ع) توانستند به طور کامل عدالت اجتماعی و اقتصادی را فراهم کنند؟ آیا عدالت اجتماعی و اقتصادی در دوره دیگر غیر از حکومت نبوی و علوی شکل گرفت؟

5* یکی از اهداف تاسیس نظام جمهوری اسلامی و شکل گیری انقلاب نیز برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی بود که به نظر می رسد چرا هنوزاین آرمان جامه عمل نپوشیده است؟
__________________