وقتی بر اساس گفتار بزرگان دینی، عواملی نظیر قحطی و خشکسالی و یا زلزله و... در کشورهای مسلمان ، نتیجه ی افزایش گناه و معصیت معرفی می شود، برخی افراد مغرض و کم ایمان سعی می کنند نزولات آسمانی و آبادانی کشورهای غربی و غیرمسلمان را دلیل رد گفتار علماء و (نعوذبالله) نادرستی آیات الهی و وعده های عذاب بدانند، اما باید دانست که جغرافیای مناطق مختلف جهان و شرایط اقلیمی مختلف، بلایا و عذابهایی منطبق بر شرایط همان منطقه را بر آنها نازل کرده و اتفاقا سنت الهی و نظم حاکم بر جهان هستی، این قاعده را تایید می کند.

اکنون در هیاهوی اخبار رسانه ای داخلی، اخبار مربوط به طوفان های اخیر سهمگین در آمریکا که سیل و ویرانی و بی خانمانی و مشکلات بسیار جدی را برای آنان به بار آورد، چندان مورد توجه قرار نگرفت و اتفاقا از سوی رسانه های آمریکایی؛ عمدا در صدر خبرها قرار نگرفت.
این طوفان ها که به «مایکل» مشهور بود، موجب وارد شدن خسارتی بسیار عظیم معادل حدود 300 میلیارد دلار( حدود 12هزار میلیارد تومان!!) به برخی ایالت های آمریکا و قطع برق میلیون ها نفر از ساکنان ایالت های مختلف امریکاو کشته شدن و بی خانمانی جمع انبوهی گردید.
در این میان، آیا نباید این طوفانها و خسارات بسیار انبوه آن را که سالانه چند بار در آمریکا واقع شده و در اروپا و دیگر نقاط جهان نیز با مواردی نظیر: سیل و زلزله و سونامی و آتشفشان و صاعقه و... رخ می نماید را نوعی بلای آسمانی و عذابی دانست که بر اساس سنت الهی، به ملتهایی که گناه و فساد و ظلم در آنها رایج می شود،نازل می گردد؟