1431010299964380جنیفر ویلیامز:
قرآن خواندم تا با عقاید تروریستی مسلمانان
آشنا شوم
اما وقتی به پایان آن رسیدم

“”مسلمان شدم””

اسلام حقیقی را از کلام خداوند فرا بگیرید
نه از مسلمان
چرا که کلام خدا کامل است و مسلمان ناکامل