اگرشما جای حضرت عباس (ع) بودید ....


باسلام 
اگرشما جای حضرت عباس (ع) بودید امان نامه مزدوران یزید راقبول می کردید ونمی جنگیدید؟
ایاشماهم اگردرشرایط حضرت ابولفضل بودید آب نمی خردید ؟وقتی که حضرت عباس علیه السلام برای آوردن آب به فرات رفت، می توانست آب بخورد و جانی تازه بگیرد و دشمنانی را که آن جا بودند، به هلاکت برساند و آب را به خیمه ها برساند چرا این کار را نکرد؟