اگرهمه دخترهای ایرانی محجبه وچادری شودند ؟
فکر کنید یک روز از خواب پا می شوید تو خیابون می بینید ملت همه اینجوری محجبه!
چه احساسی بهت دست میده، چیکار می کنی؟!
.
.
.